چرا پست جدیدی که گذاشتم نیست؟ دو تا کامنت داشتم که!

پانتی باز چیکار کردن وبتو؟ کجا باز دنبالت بگردیم؟